ESTATUTS

Són les normes que regulen el funcionament de l’AMPA, estableixen les seves atribucions i funcions, etc.

En el següent link podreu descarregar el text dels Estatus de l’Associació, hi podreu trobar tant el seu funcionament com la seva organització, la finalitat de tot plegat i la validesa jurídica que té, o les obligacions i deures dels diferents integrants…

Aquests Estatuts s’han desenvolupat per adequar i actualitzar a les disposicions legals vigents els que van ser aprovats l’11 de febrer de 1982, inscrits en el Registre Provincial, Secció 1a., núm. 5540, dels quals s’ha tingut cura a conservar l’esperit que animà els socis fundadors.

Aquests estatuts han estat aprovats en l’Assemblea General Extraordinària del dia 4 de desembre de 1987 i s’han acollit a la nova normativa vigent.

Vist i plau

El President i El Secretari

Estatuts